ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Pure Solutions

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

3. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

6. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 8 dagen na factuurdatum.

7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico's vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8ste dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

8. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.

9. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

11. Gratis levering vanaf 160 € exl. btw, zoniet worden transportkosten in rekening gebracht van 16 €

Contact!

Pure Solutions Bvba
Abdijstraat 49
9190 Stekene
Gsm: 0492 98 00 08
Btw: BE 0832 135 482

PURE SOLUTIONS

Cosmetic Solutions, Unique. Like you


Pure Solutions maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.